Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Arrangementer

Den danske Sonnenbergkreds medlemmer har adgang til Dansk Tysk Selskabs arrangementer, som løbende vil blive offentliggjort. 

Fremtidige arrangementer

Den østrigske Sonnenbergkreds har eksisteret i 60 år til næste år, og har valgt at afholde konference i Wien i tidsrummet 22. til 27. april 2019. Temaet hedder ”Bildung als europäischer Wert” og vil belyse de personligheder, der har givet navne til EU’s uddannelsesprogrammer herunder Comenius, Grundtvig, Erasmus og Leonardo. Finn Rowold vil tale om Grundtvig.

Udførligt program fremsendes pr. mail ved henvendelse til Ulla Sallaway  via ulsa@dbmail.dk.


Tidligere arrangementer

Kulturmøde med Knud Lindholm Lau i forbindelse med udgivelsen af hans bog ”Bare fordi AT”. Mødet blev holdt efter afholdelse af generalforsamlingen den 14. april 2018 hos Finn Rowold. 

KLL er talelærer og kommunikationsrådgiver og har skrevet en vigtig bog om sprog og forestillinger i udlændingedebatten. Bogen handler om den negative udvikling i sprogbrugen, når det handler om de fremmede, og dokumenterer, hvorledes den såkaldte udlændingedebat belaster de omtalte minoriteter.

Bogen er udgivet af Laus eget forlag ”tekst og tale forlag”. Henvendelse kan ske til lau@tale.dk.

Præsentation i Bruxelles den 25. januar 2017

Mit navn er Finn Rowold og jeg er formand for ISA - International Sonnenberg Association, som sammen med Internationales Haus Sonnenberg står bag de 20 anbefalinger om større borgerindflydelse, som vi vil præsentere for forsamlingen i dag.

Jeg vil først og fremmest takke Europe For Citizens programmet for at have støttet vores projekt og Jeppe Kofod for at have gjort det muligt, at vi i dag kan præsentere resultatet af vores arbejde her.

Viola von Cramon vil senere i dag fortælle mere indgående om Sonnenberg organisationen, så jeg vil her kun give en kort overordnet beskrivelse: Sonnenberg er en international organisation/bevægelse, som driver et konferencecenter Internationales Haus Sonnenberg - IHS i Harzen i Tyskland, og som har Sonnenbergkredse i en række europæiske lande. Disse kredse er sammensluttet i International Sonnenberg Association - ISA. Det er IHS og ISA der står bag Sonnenberg netværksprojektet My!Europe, som er det vi skal tale om her i dag.

Sonnenberg opstod umiddelbart efter 2. verdenskrig med det formål at sikre fred gennem gensidig forståelse og samarbejde mellem almindelige mennesker i Europa - et fredeligt og samarbejdende Europa er stadig Sonnenbergs vigtigste mål.

Med denne baggrund var det derfor naturligt for os i 2014 at vælge Europas fremtid som et fælles emne for hele organisationen, dvs. IHS og en række af Sonnenberg kredsene samt nogle andre partnere i 7 lande. Ole Aabenhus, som har været konsulent for projektet, vil om lidt gennemgå projektets opbygning og gennem­førelse

Den krise EU befinder sig i i dag var allerede begyndt med flygtningestrømmene, med økonomiske kriser i Grækenland og andre af de sydeuropæiske lande, med protester mod arbejdskraftens frie bevægelse, og ikke mindst i form af en stigende folkelig ligegyldighed og direkte modstand mod EU. En modstand som gennem mange år er kommet til udtryk ved en meget lav deltagelse i valget til EU-Parlamentet, lige som den er kommet til udtryk i såvel højre- som venstreorienterede partiers holdninger i de enkelte EU-lande. EU fik og får skylden for stort set alle problemer; desværre ikke kun fra de deciderede modstanderpartier, men også i stigende grad fra de partier, som hidtil har været pro-europæiske - et udtryk for en kynisk populisme eller manglende europæisk engagement. Man glemmer at fortælle, at EU ikke er andet end, hvad de deltagende lande gør det til, og at ansvaret derfor ligger hos de nationale politikere.

Det var denne situation, hvor de nationale politikere efter vores mening er løbet fra deres ansvar, der fik os til at vælge at se Europas fremtid ud fra et folkeligt perspektiv som emne for de 8 konferencer i 7 lande, vi har afholdt inden for de sidste 18 måneder.

Hvis politikerne ikke kan, må folket/borgerne jo selv tage over i den ånd, der er grundlaget for Sonnenberg, der er udtrykt i følgende 4 sentenser:

 • Tale sammen.
 •   Forstå hinanden
 •   Overvinde fordomme
 •    Handle forsvarligt

Vi kunne jo have valgt mange forskellige emner fra EU`s konfliktkatalog som flygtninge, økonomi, sociale forhold osv., men vi valgte demokratiet og borgerindflydelsen som det instrument, der er en forudsætning for, at borgerne kan få indflydelse på løsningen af alle de andre spørgsmål.

Der findes en række organisationer, der arbejder positivt og konstruktivt for EU`s fremtid i de enkelte EU lande, hvilket er både nødvendigt og prisværdigt. Da EU`s problemer imidlertid pr. definition ofte er af fælles karakter, er det også nødvendigt, at der tages borgerinitiativer mellem landene - en mulighed som efter vor mening hidtil ikke har været særlig meget udnyttet, hvorfor vi har grebet den.

Resultatet af vores arbejde er 20 rekommandationer til forbedring af borgernes muligheder for at få indflydelse. Vi har opdelt forslagene i tre grupper, nemlig:

A.    Aktivt medborgerskab.

B.     Gennemsigtighed, retsstaten og menneskerettigheder.

C.     En klar politisk ramme

Den helt overordnede holdning i vores forslag er at styrke parlamentets rolle i EU, da det jo er denne institution, hvor borgerne har størst mulighed for at få indflydelse. Ligesom Kommissionen ofte omtales som ”traktaternes vogter”, burde Parlamentet efter vores mening indtage rollen som ”Demokratiets og den folkelige deltagelses vogter”.

Tarja Cronberg, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, vil senere i dag gennemgå nogle af de konkrete forslag.

Det er nu planen i den kommende tid at præsentere forslagene ved møder og seminarer i de 7 lande, der har været involveret i arbejdet.

Vi er godt klar over, at dette arbejde ikke kan stå alene og kun kan betragtes som et af flere initiativer på borgerniveau i Europa. Derfor har vi også i ISA´s regi åbnet en idebank for fremtidige aktiviteter på dette område.

Vi er naturligvis spændte på at få nogle tilbagemeldinger på vores forslag, ikke mindst fra jer, der er til stede her i dag, og gerne forslag til, hvordan vi kan fortsætte arbejdet i vores regi og gerne sammen med andre.

Foreløbigt referat af mødet mellem repræsentanter for MY!Europe og medlemmer af Europa-Parlamentet d. 25. januar 2017

Fra My!Europes side deltog:

 • Viola von Cramon, formand for den tyske Sonnenbergkreds
 • Lutz Heinke, daglig leder af Internationales Haus Sonnenberg
 • Stuart Sweeney, formand for den engelske Sonnenbergkreds
 • Jan Capek, formand for den tjekkiske Sonnenbergkreds
 • Simon Drewsen Holmberg, leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland
 • Tarja Cronberg, tidligere medlem af Europa-Parlamentet.
 • Ole Aabenhus
 • Finn Rowold

 Ud over vores vært, MEP Jeppe Kofod, deltog der 5 parlamentsmedlemmer og deres assistenter fra Danmark, Tyskland, Bulgarien og England.

Tarja, Ole og jeg præsenterede udvalgte af de 20 rekommandationer samt hele processens forløb herunder, hvad Sonnenberg er og står for.

Der var en overvejende positiv indstilling til vores forslag og ros til hele initiativet og vores indsats. Der var tilslutning til vores hovedsynspunkt, at borgerne skal have større indflydelse, og at Parlamentet skal have styrket sin position i forhold til Kommissionen. Vores forslag om mere uddannelse blev fremhævet; møde mellem mennesker på tværs af grænser samt Folkemøder blev også positivt omtalt.

Mht. vore forslag om egentlige strukturændringer i EU-systemet var der nok en enighed, men samtidig ikke en tro på, at det er noget der umiddelbart vil finde sted.

Der vil senere komme et mere udførligt referat af mødet, hvilket vil blive offentliggjort på My!Europes hjemmeside.

 Finn Rowold, 29-01-2017