Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Bestyrelsen

Navn

Adresse

E-mail

Telefon

 Funktion

Finn Rowold

Gammel Kalkbrænderi Vej 39,
2100 København Ø

finnrowold5@gmail.com

21468123 (m)

Formand for Den danske Sonnenberg­kreds og for ISA

Ingrid Hyldahl Lauritzen

Gråstenvej 31, Felsted

6200 Åbenrå

ihl@bbsyd.dk

41818125 (m)

Kasserer

Karin Meyer

Baunevej 85
2630 Taastrup

karin.mey.2@gmail.dk

4352 4731

25721871 (m)

Udlandssekretær

Annoncering og oversættelse

Ulla Fredsgaard

Lufthavnsvej 6

8410 Rønde

ullafred@hotmail.com

50451135

Redaktør

Sekretær

Rikke Posborg

Rosenvængets Alle 19, 2. tv,
2100 København Ø

rikkeposborg@gmail.com

50566605

 

Kirsten Daugbjerg

Bakkehegnet 25

8210 Århus

kddk@stofanet.dk

86156155

Suppleant

 

Bente Rasmussen

Kantorparken 10, 1. tv

8240 Risskov

Benterasmussen1936@gmail.com

86211955

40728425 (m)

Suppleant

Michael Kammer

Pile Allé 47, 1. th.

2000 Frederiksberg

mich.k@get2net.dk

33221979

51197957 (m)

SuppleantVedtægter for Den danske Sonnenbergkreds

§ 1

Foreningens navn er Den danske Sonnenbergkreds.

§ 2

Foreningen er medlem af International Sonnenberg Association (ISA).

§ 3

Foreningens formål er at arbejde for mellemfolkelig forståelse, således som det er udtrykt i Sonnnenbergs motto:

  • Tale sammen
  • Overvinde fordomme
  • Forstå hinanden
  • Handle ansvarligt

 Dette formål søges bl.a. opnået ved:

        at formidle deltagelse fra Danmark i stævnerne i Internationales Haus Sonnenberg i Harzen, i internationale stævner i Danmark og i de øvrige lande, der er tilsluttet ISA.

        at udsende meddelelser til medlemmernes orientering.

§ 4

Som medlem af foreningen kan optages enhver person eller institution, som kan gå ind for foreningens formål.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningens kasserer.

Et medlem, som efter to påkrav ikke har betalt sit kontingent, kan slettes af medlemslisten.

§ 5

Foreningen opkræver årligt et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 20 % af kontingentet tilfalder ifølge ISA's statutter denne organisation.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. Indkaldelse sker med 6 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under nedenstående dagsordens punkt 6, må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

De eventuelt indkomne forslag til punkt 6 udsendes 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabet
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
a) formand
b) 2 henholdsvis 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. §7
c) suppleanter til bestyrelsen
d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant
e) Valg af 2 medlemmer til Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond for 3 år ad gangen
8. Forslag om tid og sted for næste generalforsamling
9. EventueltAfstemninger, der ikke vedrører vedtægter eller opløsning af foreningen, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Kun personlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 7

Formanden vælges for et år ad gangen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, i lige år 2 medlemmer.

Ved stemmelighed anvendes lodtrækning.

Genvalg kan finde sted til alle poster.

En ikke tilstedeværende kan kun vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når formanden, et flertal af bestyrelsen eller 20 af medlemmerne begærer det skriftligt, bilagt motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningens fremsættelse, og indkaldelse med dagsorden skal ske med 14 dages varsel.

§ 9

Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte 6 medlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange om året.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt 2/3 af bestyrelsen er fremmødt.

Bestyrelsen konstituerer sig efter den årlige generalforsamling.

Ved afgang i en valgperiode rykker suppleanterne ind i bestyrelsen i henhold til de opnåede stemmetal. Suppleanten overtager den afgåedes valgperiode.

§ 10

Fonden tegnes af formanden eller kasseren.

§ 11

Vedtægter kan kun ændres på ordinær generalforsamling og kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

§ 12

Når ISA indkalder til medlemsforsamling, deltager formanden eller dennes stedfortræder fra bestyrelsen. Øvrige danske deltagere udpeges af bestyrelsen.

§ 13

Hvis ISA beder om forslag til dansk medlem i ét eller flere af ISA's råd og udvalg, skal bestyrelsen foreslå et medlem af sin midte til dette råd.

§ 14

Foreningen kan kun opløses ved en afstemning på en ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, og forslaget herefter godkendes ved en urafstemning.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler ISA.

§ 15

Disse vedtægter har gyldighed fra 29. april 2017.