Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Vedtægter for Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond

§ 1. Fondens navn
Fondens navn er: Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond.

§ 2. Hjemsted
Fondens hjemsted er den til en hver tids værende formands  kommune.

§ 3. Fondens formål
Fonden har til formål at støtte konferencer eller andre aktiviteter, der finder sted i regi af Den danske Sonnenbergkreds og/eller i regi af Internationales Haus Sonnenberg, og hvori danskere, primært danske skoleelever og pædagoger, kan deltage.

§ 4. Fondens formue
Fondens formue består ved stiftelsen af kroner 50.000,00, der er tilvejebragt ved gave af 20. april 2013 fra skoleinspektør Kai Andersen og anvendt efter dennes ønske.
Fonden kan modtage andre midler ved gave, testamentariske bestemmelser, fondsbidrag mv.
Fondens formue skal anbringes forsvarligt i anerkendt pengeinstitut.

§ 5. Bestyrelse
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer.
Formanden er den til enhver tid siddende formand for Den danske Sonnenbergkreds.
De to øvrige medlemmer, der udpeges for en treårig periode, skal være medlemmer af Den danske Sonnenbergkreds og udpeges af Den danske Sonnenbergkreds’ generalforsamling, der tillige udpeger to suppleanter.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved enighed i relation til uddeling af midler i henhold til fondens formål. Øvrige beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis alle medlemmer er til stede.
Formanden indkalder bestyrelsen til møde med 14 dages varsel med passende mellemrum afhængigt af antallet af sager til behandling. Ethvert bestyrelsesmedlem kan med oplysning om emne til behandling kræve, at formanden indkalder til møde.

§ 6. Kasserer
Fondens regnskab føres af en kasserer. Fondens kasserer skal være den til enhver tid siddende kasserer for Den danske Sonnenbergkreds. Kassererens hverv er ulønnet.

§ 7. Tegningsret
Fonden tegnes af formanden eller kasseren.

§ 8. Dispositioner
Bestyrelsen kan normalt tildele op til kroner 5000,00 pr. konference eller anden aktivitet.
Fonden kan yde støtte i henhold til ansøgning eller af egen drift.
Bestyrelsen kan anvende mindre beløb til administration, møder porto mv.

§ 9. Regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsår
Fondens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra stiftelsen og til 31. december 2013.
Regnskabet revideres af den til enhver tid værende revisor for Den danske Sonnenbergkreds.
Regnskabet godkendes af bestyrelsen og forelægges Den danske Sonnenbergkreds’ generalforsamling.

§ 10. Opløsning
Fonden kan alene opløses ved bestyrelsens beslutning, og kun dersom fondens formue udgør så lille et beløb, at det ikke er økonomisk forsvarligt at opretholde fonden.
Eventuelle resterende midler skal primært tilfalde Den danske Sonnenbergkreds, sekundært Internationales Haus Sonnenberg.


Nærværende vedtægter udarbejdet i henhold til det i § 4 nævnte gavebrev og accepteret af bestyrelsen for Den danske Sonnenbergkreds.
Således stiftet, 20. april 2013 i Haderslev.

Disse vedtægter er ændret og har gyldighed fra den 29. april 2017.

**********

Stifter af Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond døde den 27. august 2017. Kai Andersen blev 94 år.

I Den danske Sonnenbergkreds er vi taknemmelige for, at Kai Andersen i årenes løb har doneret et pænt beløb til vores arbejde! Det giver bl.a. unge mennesker økonomisk mulighed for at kunne deltage i konferencer på Sonnenberg.

Karin Meyer fortæller:
Jeg er så heldig at have været ansat på hans skole i København fra 1969 til 1979.

Han var meget afholdt som inspektør og ønskede at få lærerteamet til at trives. Han var et sproggeni, skrev fine sange til alle mulige lejligheder og fik på denne måde lærerne til at samarbejde. Han havde mange kreative sider og havde tidligere spillet teater med sine klasser. Det var i disse år jeg kom med i Sonnenbergarbejdet, som Kai var interesseret i og støttede. Jeg deltog i mange dansk/tyske skolekonferencer i Internationales Haus Sonnenberg, bl.a. med egne elever. Kai var også med to gange.

Jeg besøgte ham kort før hans død, hvor vi havde en hyggelig samtale.

Æret være hans minde.

 **********

Møde hos Kai Andersen (Stifteren af Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond)

Finn Rowold og Karin Meyer mødtes hos Kai Andersen den 21. 10. 14 for at høre ham fortælle om sit liv. Han blev født i 1923. Kai er interesseret i Sonnenbergarbejdet, har været det i lang tid og har doneret et større beløb til Den danske Sonnenbergkreds, som efterfølgende har oprettet et fond i hans navn.

Kai fortalte, at han lige fra sin ungdom har været interesseret i venskaber ikke bare mellem mennesker, men også mellem nationer. Han blev lærer, en meget kreativ lærer, der lod eleverne spille komedie, senere faglærer i historie og dansk. Som sådan var udviklingen givet: samhørighed med mennesker i ens eget land og med nabolandene, med Europa og med efterkrigstidens Europa, som også Sonnenberg er en del af.

Kai var også familiemenneske. Det var en sorg, da hans ene datter blev født døv. Derfor lå døves vilkår ham på sinde, og han arbejdede i bestyrelsen hos Handicappede børns ferier (HBF). Målet var at øge tilhørsforholdet mellem de døve og de hørende. Elise har siden klaret sig rigtig godt.

Kai har været tilknyttet foreninger som ”En verden” og ”FN-forbundet.  Da han hørte om de københavnske læreres første tilknytning til Sonnenberg (fra 1949), og da han kendte Disa Kristjansen og Rudolf Lave (kendte Sonnenbergere), var det naturligt for ham at tilknytte sig Sonnenbergbevægelsen.

 I 1969 kom jeg (Karin Meyer) til Ny Østensgård skole. Jeg kom ind i Sonnenberg- arbejdet udefra, men blev fra dag et støttet af skoleinspektør Kai Andersen. I 1977 og 1978 var Kai og jeg med en klasse fra skolen på en Jugendtagung på Sonnenberg sammen med en tysk klasse. I årene inden havde Kai altid sørget for, at jeg fik mulighed for at komme derned som tolk for andre danske og tyske klasser.

Vi havde et hyggeligt møde med Kai og hans datter Anne Merete, og vi er glade for at have et medlem iblandt os i vores forening, der bakker os op både økonomisk og historisk med beretninger fra den gamle Sonnenbergtid.

Karin Meyer og Finn Rowold